×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

sokot ghalam

the best love song of silence

× ....
×

آدرس وبلاگ من

faryad-sokot.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/hossein.sokot

لیست دوستان

میزان، چه مي باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كدامين انديشه را مي توان باور كرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در خرداد ماه 1358، در دورانی که طرح معماری حکومت اسلامی به مناقصه گذاشته شده بود، یعنی دورانی که حکومت اسلامی، مفهومی بود سحر انگیز و راز آمیز در شرایطی که ساختار قدرت تعیین و تعریف نشده بود، امام خمینی در جمعی از شوریده گان و شیفته گان خود سخنانی ایراد نمود که در آن یک جمله همچون تک ستاره ای در آسمانی تاریک درخشیدن گرفت: میزان، رای ملت است، جمله ای، برغم سادگی و صراحت ظاهری، بسی ابهام آمیز. شاید اگر از زبان توماس جفرسن طراح نظام دمکراسی آمریکایی، شنیده می شد تعجب و کنجکاوی ای را بر نمی انگیخت. اما از آنجا که از زبان رهبری بیان میگردید که از تبار امامان بود، انسانهایی معصوم و خطا ناپذیر و فرا زمینی، عبارتی بود مسئله بر انگیز و هنوز هم هست. که این سوال را به پیش میکشد، اگر میزان رای ملت است، پس شریعت اسلام میزان چیست؟ آیا این بدان معنا ست که رای مردم ارجحیت دارد بر احکام الله؟ آیا ترجمان "دمکراسی اسلامی" و یا "مردم سالاری دینی "ست؟

 

میزان، رای ملت است در متن یک خطبه بیان گردیده است، خطبه ای سراسر جوش و خروش و هشدار دهنده، خطبه ای دینی و سیاسی، خطبه ای که خط میکشید بین "ما " و "آنها، " اسلام و غرب، حوزه ای و یا دانشگاهی، حقوق دان و روشنفکر و یا عالم و فقیه. او بر صحنه ظاهر شده بود که دگر اندیشان، حقوق دانان و روشنفکران را به تسلیم و سکوت وادار نماید. که یا با اسلام هستید و یا با دشمنان اسلام، با غرب. او آمده بود که در جمع پر شور شیفته گان خود به مناقشات در باره مراحل مختلف نوشتن قانون اساسی فیصله دهد. که آب پاکی به دست همگان بریزد. که اسلام اول و اسلام آخر است. در اسلامی بودن قانون بحثی نیست. امام، تشکیل مجلس موسسان و واگذاری قانون نویسی را به نمایندگانی از اقشار وسیع مردم، تلاشی بیهوده و ساخته و پرداخته دست غربی ها خواند. که مجلس موسسان چیزی زائد بود و تقلیدی از نظام غرب، نظامی منحط و ضد اسلام. همه ی آنانی که از تشکیل موسسان سخن میراندند، در منظر او "غرب زدگان " ، حقوق دانان و روشنفکران بود ند که در برابر تحقق حکومت اسلامی سنگ می انداختند و بهانه گیری میکردند. در آن خطبه مردم را بیدار باش میدهد که "دشمنان خود را بشناسند." آنها میخواهند که اسلام تحقق نپذیرد و همان دوران خفت را باز از سر گیرند، همچنانکه ناله را سر میدهد که:

 

"مى خواهند نگذارند قانون اساسى بر طبق آنطورى که اسلام حکم میکند تصویب شود. بـایـد حقـوقـدان هـاى غـربى نـظر بدهند؟! ما مى خواهیم قانون اسلامى بـنـویـسیم ، از غرب بیایند نظر بدهند؟! یا غربى ها بیایند نظر بدهند؟"

 

اینان البته، بزعم امام مقدس، کسانی جز حقوق دانان و روشنفکران نیستند. کسانی که بهانه جویی میکنند و سنگ جلوی راه تحقق اسلام میاندازند. آنان غرب زده گانی هستند که نسبت به شئون اسلام جاهل اند و در نتیجه آنها را فاقد هر گونه صلاحیت ی در قانون ریزی اسلامی میخواند. امام خطاب به این قشر مضر در جامعه ی اسلامی نهیب میزند که:

 

"شما از اسلام اطلاعى ندارید، شـمـا اسلام را مى گـوئید بـراى این زمان نیست براى اینکه اسلام را نمىدانید، براى اینکه اعتقاد ندارید که آن که قانون اسلام را آورده است ، خداست ، خداست که محیط بر همه چیز هـا ست ، بـر هـمـه اعصار است ، قـرآن است کـه کتاب هـمه اعـصار است ، دستورات رسول الله است که براى همه اعصار است"

 

یعنی که مخالفت با تحقق اسلام از روی نادانی ست. حقوق دانان و روشنفکران که در دامن حوزه های علمیه پرورش نیافته اند، راز و رمز علوم الهی، علومی فرا گیر، نهایی و غائی را نیاموخته اند. اگر دارای دانش اسلامی بودند، از "نق نق " دست بر میداشتند، تسلیم میشدند و اطاعت میکردند. در اینجا امام حرف آخر، حرف نهایی و حقیقت غایی را میزند: احکام قرآنی، دستورات رسول الله، مستقل از زمان و مکان اند، تغییر ناپذیر و ابدی. چه نیازی ست به نگارش قانون، حقیقتی که بر سر زبان امام خمینی میلولد اما ناگفته میماند. بزعم امام مقدس، خدا همه هر آنچه که بشر تا ابد بدان نیاز داشته باشد آشکار ساخته است. "راه مستقیم " را نموده است و ما را بسوی آن هدایت کرده است. در نظر او شریعت اسلامی داری چنان عظمتی است که در برابر عقل و درایت بی نهایت ش هر قانون دیگر تنها بازتاب نفسانیات و غرایز بشری ست، ناقص و ناتمام. او نظم جهان و طبیعت را حاصل اراده ی الله میداند، نظمی که اساس آن فرمانروایی و فرمانبری است. تسلیم و اطاعت خواست فرمانروای نهایی ست، خواست ارباب دو جهان، مالک بهشت و دوزخ. دفاع بی امان او از اسلام بعنوان یک آئین فرا گیر، دفاع از نظام فرمانروایی است و فرمانبری. روشن است که او وقتی میزان را رای ملت قرار میدهد، نمیتواند ملت را چیزی دیگر مگر اقشار گوناگون فرمانبر، ببیند. از آنان است که انتظار تسلیم و اطاعت دارد. میزان رای ملت است یک حکم سیاسی ست که از زبان دین به بیرون می جهد.

 

اما بعضا ممکن است که به متن گفتار امام خمینی در همان خطبه رجوع و به عبارت زیر اشاره نمایند بعنوان مدرک مستند ی بر باور امام نسبت به سروری و حاکمیت مردم که بر آن تعبیری دیگری نمیتوان نهاد:

 

"یک نفر چه حقى دارد براى 35 میلیون جمعیت راى بدهد؟ پنجاه نفر ششصد نفر چه حقى دارد براى یک ملت 35 میلیونى راى بدهد؟ این حق بـراى این است که شما مى خواهید راى بدهید، راى شماست ، میزان ، راى ملت است."

.

کیست که بتواند به نفی و مقاومت در برابر این حکم بر خیزد؟ ولی معضل این عبارت صریح و روشن آن است که گوینده ی آن آگاه نیست که تنها خود او و هیچکس دیگری نیست که برای 35 میلیون، رای میدهد، بجای آنها و برای آنها سخن میگوید. که تنها او ست که عواطف و احساسات آنها را میتواند تحت تاثیر قرار دهد. در واقع در دفاع و قیومت این 35 میلیون است که امام خمینی، حقوق دانان و روشنفکران غرب زده را مورد حمله ی بی امان خود قرار میدهد و محکوم میکند. که شریعت آئین اسلام را کهنه و پوسیده و قواعد مقرارت آنرا اسارت بار میخوانند. که تنها او ست که به وکالت از 35 میلیون نفر به حقوق دانان و روشنفکران اتهام "اهانت " به مردم وارد میکند. وی در حمایت و دلسوزی برای ملت، فرزند مظلوم و ستمدیده ی خویش، به غرب زد گان نهیب میزند که:

 

"چرا ملت ما اطلاع ندارد؟ چرا اینقدر ملت ما را ضعیف قرار مى دهید؟ چرا اهانت به ملت مى کنید؟ چه حقى داریـد ؟ مـلت مـا، درش هـمـه چیز هست . اگر اسلام فقط عیب است ، بله شما حق دارید. ملت ما مسلم است ، شما هم اسلام را قبول ندارید، پس ملت مـا چیـزى نمى داند بـراى اینکه اسلامى است و اسلام چیزى است که مخالف با همه دانش هـاسـت ! حـرف شما این است."

 

در اینجا نیز گوینده بنظر میرسد که از این واقعیت آگاه نیست که تنها کسی که در دفاع از ملت نشسته است، کسی بجز امام نیست. که در واقعیت این خود امام است که ملت را ضعیف می پندارد. ملت اگر ضعیف نیست چه نیازی بدفاع دارد؟ چه نیازی به یک سخنگو دارد؟ وی مسلمان بودن ملت را -هرچه که معنی دهد- قطعی و مطلق میداند، گویی که همه یکسانند و یکجور و از یک باورند. به حمایت از ملت بر خاستن ساده است وقتی که تسلیم و اطاعت، یک امر دینی، به یک امر سیاسی بدل شود. امام در نقش قیم و ارباب ملت است که سخن میراند نه در نقش کسی که به اراده ی آزاد ملت اعتقاد دارد. او به قیومت ملت بر میخیزد مبادا که ملت فریب آزادی را بخورند، شیفته ی غرب شده و غرب زده بشوند و از اسلام دست بر گیرند. این رای ملتی صغیر است، نه مستقل و خود مختار و آزاد که امام خمینی میزان قرار میدهد. گفتمان امام، گفتمان یکتایی است و یکتا پرستی، نفی کثرت است. تهدید آمیز، یا با من هستی و یا دشمنی.

 

زمان، هم اکنون از حکم امامت مبنی بر میزان قرار دادن رای ملت ، پرده بر گرفته است. حال میتوان آنرا لخت و عور مشاهده نمود. گویا بار دیگر استعمار گران توطئه نموده که این حکم آزادی بخش دین اسلام را وارونه جلوه دهند. اگر در سال 58، در بحبوحه معماری جمهوری اسلامی، امام خمینی برای 35 ملیون سخن میراند و قیومت و آنها را بعهده گرفته بود، هم اکنون حضرت ولایت فقیه، خداوندگار خامنه ای بجای 80 میلیون نفر سخن میگوید. سرنوشت 80 میلیون نفر را در دست گرفته است. کیست تعیین کننده ی روابط این ملت با جهان خارج است؟ کیست که هرگونه مذاکره و مصالحه را شکست و آبروریزی تلقی میکند؟ کیست خواهان غنی سازی هسته ای؟ کیست که فکر میکند، دانش هسته ای و اسلحه ی اتمی، غرور انگیز است و نشان قدرت و اقتدار؟ کیست که ریاست جمهوری را بر میگزیند؟ مسلم است که هر کس هست، ملت نیست. بخشی از ملت ممکن است، اما نه ملت. چرا که ملت خاموش گردیده است. برگزیده های ملت در زندان و محبس است و کسی از آنها خبری ندارد. دوزخ جایگاه برگزیدگان ملت است در جمهوری اسلامی. "رهبر معظم انقلاب " همچون پیشوا و معبود ش، امام خمینی، از خداوند گاری خود از فرمانروایی خود نا آگاه است در حالیکه هیچ نخواهد و نجوید مگر تسلیم و اطاعت و یا فرمانبری و فرمانبرداری. در حکومت اسلامی، رای تنها میتواند تسلیم معنی دهد. تنها نشان اطاعت است و فرمانبری. رای مردم در حکومت اسلامی، نه بیان و تبلور آزادی در گزینش، اراده ی آزاد انسانی، که تنها میتواند میزان بندگی و عبودیت بشمار آید.

 


پنجشنبه 20 بهمن 1390 - 8:17:50 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://faryad-sokot.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 22 بهمن 1390   3:08:05 AM

درود بر دوستان گرامي

از تك تك نظرات دوستان ممنونم.

دوستان توجه كنيد در نظراتي كه شبهه ناكه حتما مرجعي كه مطالب را از ان درج مي كنيد بنويسيد كه دوستان با خواندن كامنت ها به اون مرجع مراجعه كرده و بتوانند از شك و گمان در بيايند (سر صحبتم با اقا يوسف و ترنم خانم عزيزه كه هر كدام از شماها مطالبي ذكر كرديد  بدون مرجع به نظر من و ساير دوستان مطالب بار معنايي نخواهد داشت .پس خواهشا حتما منبع مطالبتان را ذكر كند).دي

بازم بايد مرا بابت گستاخيم ببخشيد ولي از قديم گفتن ترك عادت موجب مرضه.

بازم از همه ي نظرهاي دوستان صميمانه سپس گزارم .

با تشكر

http://jlali.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 21 بهمن 1390   11:25:28 PM


سلام وب زیبایی داری دوست عزیزم مطالبتو همیشه میخونم زیباست یه مدت نیستم فعلا آخرین وب رو نوشتم

این پیامو برا همه میذارم چون وقت ندارم ودوست ندارم بگن بدونه خدا حافظی رفت

خدانگهدار

http://shazde-kocholo.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 21 بهمن 1390   7:57:44 PM

داداش حسین سلام

دادا یک بیت شعر می نویسم

افسوس در گنجینه به ماران بگوشودند

دردا ..بر دوست ره خانه ببستند

درود بر تو داداش گلم

http://parsmemar.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 21 بهمن 1390   1:11:54 PM

حکومت  همان هایی که حکم میکنند و همان هایی که اجرا میکنند

حکومت اسلامی همان هایی که بر اساس اسلام حکم میکنند و بر اساس اسلام اجرا

البته فقط برای  مردمان عادی

خواص ازین  دایره حکم و اجرا برونند

انها حق دارن حق رو نا حق کنند

قوانیینو  نه تنها عمل نکنند بلکه عوض کنند

دزدی کنند

اختلاس کنند

 کسی چپ نگاهشون کرد  در بند کنند

حکومت اسلامی یعنی خفه کار کنید و گوسفند وار زندگی کنید بحرف چوپونتون گوش کنید تا گرگه(امریکا) شاختون نزنه

حکومت اسلامی  یعنی  حکومتی ها هر کاری خواستین بکنین اما بر علیه حکومت  خفه کار کنین

حکومت اسلامی  یعنی  من میگم گرونی نیست فقر نیست فحشا نیست پس نیست

بگی هست  من میدونمو تو

حکومت اسلامی  یعنی  کابوسی که تمامی ندارد

مرسی از مطالب زیبا و شهامتت 

http://faryad-sokot.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 21 بهمن 1390   12:56:05 AM

درود بر دوستان عزيز و گرامي

از نظر هاي تك تك شماها ممنونم مي خواستم نام تك تكتونو ببرم و ازتون تشكر كنم گفتم خدايي نكرده اسم كسي جا ميوفته و از اين بابت شرمنده ميشم.

دوستان گرامي هدف من از گزاشتن پست هاي اخير اصلاح بعضي از نگرش هاي غلط و ناباوري هاي ادمي و ملت بود و بس.

ملتي كه نمي خواهد بداند چرا بر پاي صندوق هاي راي مي رود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ملتي كه نمي خواهد بداند اين شعار مرگ بر امريكا چيست؟؟؟؟؟؟؟

ملتي كه نمي خواهد بداند اين تظاهرات و يا حمايت دروغين از نظامي كه خود را دوستار ملت دانسته است چه معنايي دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ملتي كه فقط سعي كرده به دهن ديگري نگاه كرده و نطقي كنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امروز پاي منبر ميشينه و به نفع منبري جماعت راي ميده فردا نون كس ديگرو ميخوره و عصا كش طرف ديگر مي شود و برايش فرقي نداردچه سياست و چه اهدافي را دنبال مي كند؟؟؟؟؟؟؟؟

سياستي كه فساد در درونش موج مي زند ؟؟؟؟؟

با اسم ازادي و دموكراسي قوانينش رو وضع ولي پاي عمل هم چنان جا مي زند؟؟؟؟؟؟؟؟

من بيش تر از اين سرتونو درد نمي اورم چون همه ي شما ها كم و بيش از اين اوضاع خبر داريد.

متاسفانه فرجه ي كاري و تحصيلي من تمام شده و بايد بار ديگر به موضوعات اساسي تر بپردازم .

متاسفانه از هفته هاي بعد كمتر مي توانم انلاين شده و يا پست جديدي بگزارم ؟؟؟؟؟؟

ولي اين رو بدونيد از تمام وبلاگ هاي وزين شما در اين مدت استفاده كرده و به تجربياتم افزودم .

حرف هاي جديد ,راهكارهاي جديد و سياستي نو .

من به نوبه خودم مي كوشم تا در اينده اي نه چندان دور مسئوليتم رو به درستي انجام داده و از اين طريق در اينده شرمنده ي خودم نباشم.

پس اميدوارم از اينكه از اين به بعد كمتر مي تونم به وبلاگ هاي وزين شما سر بزنم بنده رو عفو بفرماييد.

ولي اين نكته رو بدونيد چراغ اين وبلاگ هرگز خاموش نمي شود مگر اينكه چراغ براي هميشه نيست و نابود شود.

دوستار عشق و دوستي بي دريغتان موفق و پاينده و در پناه حق

با تشكر

 

http://bina007.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 21 بهمن 1390   12:23:44 AM

  حسین جان در مورد مطلبی که گذاشتی خیلی حرف دارم..ولی به خاطر یه سری ملاحظات که بالاخره خودت بهتر می دونی نظر خاصی نمی دم و از نوشتن مطلب خوداری میکنم..برات از خدا سلامتی آرزو می کنم

خوش و خرم باشی

http://shogh.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 20 بهمن 1390   11:17:50 PM

اگر بي خبر باشيم، بي گناه هستيم؟ آيا آدم ابلهي كه بر اريكه ي قدرت تكيه زده است، تنها به بهانه ي ناداني، از هر گونه مسئوليتي به دور است؟ ميلان كوندرا

http://joojoo_marsan.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 20 بهمن 1390   9:40:16 PM

khaste nabashid

http://bamanbeman.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 20 بهمن 1390   8:45:53 PM

حسین اقا

مواظب چراغ قرمز سرچهارراه هستی

آخرین مطالب


صدا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


درس عاشقي رو از گنجشك بياموز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


چه میزان عشق برای ازدواج کافی است!


زنها حس می‌کنند و مردها فکر می‌کنند!


در روابط زناشویی خود دوست هستید یا عاشق ؟!


چرا مردان همیشه در رویای یک زن زیبا هستند ؟


شما عشق گرفته اید ؟!


ولنتاينتون مبارك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


در سرزمین گوجه‌ها‌ی سبز، مرگ برای آدم سوت می‌زند!


میزان، چه مي باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

33264 بازدید

7 بازدید امروز

22 بازدید دیروز

120 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem